I denna rapport undersöks organiseringen av ansvar för CE-märkta leksaker inom EU. Detta ses mot bakgrund av ett antagande bland praktiker och forskare om att en ökad tro på certifiering, standardisering och märkning hänger ihop med den ökade globaliseringen.

Rapporten beskriver hur diskussioner om certifiering och standardisering på ett mer generellt plan anknyter till forskning om ”global” eller ”transnationell governance”, det vill säga den formen av samhällsstyrning som växer fram där statens roll förändras, vilket leder till att exempelvis icke-statliga organisationer får större utrymme.

Certifieringssystem visar ofta upp en mycket hög komplexitet i hur kontrollen är uppbyggd. I rapporten diskuteras denna organisatoriska komplexitet i relation till ansvar: hur är ansvar fördelat i denna märkningsvärld? Vem är ansvarig för de märkta produkterna på marknaden?

 

Läs rapporten (pdf)