Att analysera hur företag och ansvarsfrågor porträtteras i nyhetsinnehåll vid olika tidpunkter är relevant för att vi ska kunna förstå hur idéer om vad som är ansvarsfullt företagande växer fram och förändras, och hur det i förlängningen också får konsekvenser för ledning och styrning av dessa organisationer.

I den här rapporten undersöks hur frågor om ansvar och ansvarstagande presenteras i
publicerade artiklar om fem börsnoterade bolag – H&M, TeliaSonera, Nordea, Electrolux och Clas Ohlson – under 18-årsperioden 1995–2012.

Genom en innehållsanalys visas vilka ansvarsfrågor som dominerar och hur de presenteras i nyheterna, hur företagens beteende värderas (negativt, neutralt eller positivt), och vem eller vilka som får sätta agendan i publiciteten. Analysen lyfter fram tre huvudresultat:

  1.  Stora skillnader i hur företag granskas. Av de fem undersökta företagen åren 1995– 2012 förekom endast H&M kontinuerligt i nyhetsrapportering om ansvarsfrågor. De allra flesta företag verkar först granskas utifrån ett ansvarsperspektiv i samband med att någon typ av skandal eller kris inträffar.
  2. Mediebilder av ansvar är endimensionella. Företagen tenderar att knytas samman med en och samma ansvarsfråga över tid. Endast ett fåtal ansvarsfrågor får uppmärksamhet, nämligen korruption, arbetsvillkor och miljö. I artiklarna relaterades dessa ansvarsfrågor till ett perspektiv eller ett argument i taget – nyhetsberättandets format tillåter sällan en reflekterande ansats.
  3. Företagets värdering beroende av vem som spelar huvudaktör. Det spelar roll vems röst som hörs i publiciteten. När journalister och intressegrupper ges utrymme att uttala sig blir värderingen av företaget i fokus mer negativ än när företagen själva ges möjlighet att själva kommentera det inträffade. De som gör sig hörda på den mediala arenan kan därmed i förlängningen påverka allmänhetens uppfattningar om företagsansvar.

 

Läs rapporten (pdf)