Den här rapporten handlar om organiseringen av pågående stadsförändringar i Varbergs kommun. Stora, offentliga satsningar på stadsutveckling sträcker sig ofta över lång tid, involverar många olika aktörer i samhället och karaktäriseras av stor osäkerhet och bristande information. Med hjälp av organisationsteori om sociala kategorier visar vi hur handlingsutrymme och förutsättningar för aktivitet skapas i den pågående organiseringen av Varbergs stadsförändringar.

Vår analys visar att det särskilt är två kategorier som blir styrande för kommunens stadsförändring: (a) tre förändringar organiseras som ett ”Stadsutvecklingsprojekt” och (b) kommunens övergripande styrning formuleras genom utvecklandet av en vision om att bli västkustens kreativa mittpunkt år 2025.

Kategorier har en tudelad roll där vissa fenomen och människor ges synlighet och handlingsutrymme samtidigt som andra skyms och begränsas. Vissa projekt – såsom Västerport, det nya bostadskvarteret i Varberg – och vissa frågor – såsom hur stadsförändringen kan leda till större utrymme för kreativitet – ges mer uppmärksamhet genom de gjorda kategoriseringarna, samtidigt som andra projekt och frågor hamnar i skymundan.

Resultaten öppnar upp för fortsatta reflektioner om demokratiska implikationer av organisatoriska kategorier som av många kan uppfattas som självklara och neutrala när de beslutas och som värdesätts för att de minskar ”brus” och skapar handlingskraft för kommuner att förändras. Samtidigt väcks frågor om det som väljs bort genom sådana kategorier och vilka grupper i samhället som inte ges möjlighet att göra sina röster hörda och påverka sådana förändringsprocesser.

Läs rapporten (pdf)