Den här rapporten handlar om hoppet om effektiva strukturer och rutiner i förskolan som ska lösa förskolepedagogernas svårigheter att hinna med att vara just pedagoger. Brunsson (2006) talar om hoppet om den rationella organisationen. Det finns en mängd konsulter och managementmodeller som skapar hopp om att uppnå den effektiva, jämnt flödande, rationella organisationen. En sådan är managementmodellen Lean.

Syftet med rapporten är att klargöra hur Lean fungerar i förskolan. Vad det är för kulturella logiker som förs in i förskolemiljön när Lean introduceras och hur dessa logiker samsas med andra redan existerande logiker i förskolan? Forskningsfrågorna som ställs är: Vilka idéer, värden och praktiker för Lean med sig? Hur hanteras Lean i relation till andra idéer, värden och praktiker i förskolan? Hur påverkar Leanverktygen hur och vad som kan ”leanas”? Och slutligen, är det Lean förskolepedagogerna behöver?

Rapportens slutsats är att Lean skapar de ”ständiga undantagets praktik” där förskolepedagogerna står som en buffert mellan barnen och samhällets önskan om effektiva flöden och slimmande organisationer. Förskolepedagogerna lyckas skapa en pedagogisk verksamhet och omsorg om barnen trots Leanmodeller och andra struktureringsverktyg, men tänk hur mycket bättre det kunde bli om de hade mer tid att planera innehållet i verksamheten och framförallt, hade tillräckligt med personal så att de kunde genomföra planeringen även om det är några inom personalen som är sjuka, vabbar eller är på möte om barnsäkerhet. Det skulle behövas mer omsorg om de som arbetar med våra barn.

Läs rapporten (pdf)