I rapporten diskuteras mediernas betydelse för hur frågor som rör ansvar förstås i organisationer, med särskilt fokus på börsnoterade bolag som har ett väl utvecklat kommunikationsarbete. Analysen handlar om vilken roll som kommunikatörerna på dessa bolag har i att konstruera bilder av det ansvarsfulla företaget. Utifrån en intervjustudie med kommunikationschefer i 21 av de 30 största svenska börsnoterade bolagen analyseras frågor om hur ansvar förstås – och vilka aspekter som prioriteras – utifrån ett kommunikationsperspektiv.

Rapporten tar utgångspunkt i att det finns ett organisatoriskt fält med starka normer och förgivet tagna idéer om kommunikationspraktik i företag och hur media fungerar och inverkar på företagens verksamhet. Dessa normer och idéer skapas delvis och upprätthålls av aktörer som verkar inom kommunikationsfältet – det handlar om kommunikationschefer och kommunikatörer men även om kommunikationskonsulter och utbildningar av olika slag. Medielogiken är en central del i den uppsättning normer och ideal som håller ihop och definierar fältet för den professionella kommunikationspraktiken. Mot den bakgrunden presenterar och diskuterar vi i rapporten tre slutsatser kring hur kom munikationsarbete, och normer som styr detta arbete, påverkar formatet, innehållet och fokus för ansvarsf rågor. Rapporten visar för det första att betydelsen av mediernas dagordning och medielogiken förstärks av kommunikatörer som anställs av och verkar i företag. För det andra, att andra företags och organisationers mediekriser och skandaler rättfärdigar det egna arbetet med ansvarsfrågor. Och för det tredje, att ansvarsarbetens relativt långa tidsperspektiv tenderar att bli mer kortsiktigt.

Läs rapporten (pdf)

Läs mer om Maria Grafströms forskning
Läs mer om Karolina Windells forskning
Läs mer om Svenne Junkers forskning