I den här rapporten analyserar vi nyhetsflödet kring Nya Tiders medverkan på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2016. Tidningens medverkan fick stor uppmärksamhet i både traditionella och sociala medier. Den omfattande nyhetsbevakningen väcker frågor om hur nyheter skapas och hur de hålls vid liv. När blir egentligen en händelse till en nyhet? Syftet med rapporten är därför att skapa förståelse för hur en nyhet konstrueras och hur den hålls vid liv över tid. Vi är särskilt intresserade av att förstå hur olika aktörers samspel – informationsutbyte – påverkar förutsättningarna för hur en nyhet överlever.

Vi använder ett institutionellt organisationsteoretiskt perspektiv för att förstå hur normer som styr nyhetsjournalistikens innehåll och format reproduceras och förändras i utbytet mellan aktörer på det nyhetsproducerande fältet. Vår analys visar att bevakningen initialt i hög grad följde förväntade och etablerade normer för nyhetsproduktion till att över tid i högre grad vara motiverat och pådrivet av åsiktsmaterial i form av ledare, krönikor och olika typer av debatter med journalister. Nyhetsflödet kom därigenom att präglas av principen att vad andra journalisterna har att säga om det inträffade betraktades som en nyhet i sig; en utveckling som vi förstår som en självgenererande nyhetsspiral. Dels får händelsen sprängkraft av att sakfrågan relaterar till ytterst centrala principer för det journalistiska fältet – yttrandefrihetens gränser – det vill säga vem som ska och bör samt under vilka förhållanden uttrycka sig i det offentliga rummet. Dels drivs nyheten fram av att journalister får kommentera, analysera och uttrycka sina åsikter om det är rätt eller fel att Nya Tider medverkar på Bok- och biblioteksmässan och att det innehållet anses vara stoff till fortsatt nyhetsproduktion. Studien väcker frågor om vad som händer när åsiktsinnehåll blir i centrum för och motiverar att en nyhetsberättelse drivs framåt – en utveckling som kan tänkas stärkas i takt med att det journalistiska nyhetstempot ökar och resurserna minskar.  

Rapporten är framtagen inom ramen för forskningsprojektet ”En nyhet blir till – ett multiaktörskap på ekonominyhetsproduktion” som finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelse.  Projektet syftar till att undersöka hur nyheter produceras i dagens kommunikationslandskap genom att särskilt fokusera på hur olika aktörer samspelar och hur de sammantaget påverkar nyheters innehåll och form. Vilka deltar i arbetet med att producera nyheter och vilka normer styr arbetet? Metodologiskt tar forskningsprojektet en multiplatsetnografisk ansats för insamling av materialet från flera aktörer som deltar i nyhetsproduktion som nyhetsproducenter.

Projektet har fokuserat den empiriska studien till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i september 2016. Det innebär att projektets forskare har studerat nyhetsrapporteringen runt mässan från flera perspektiv, och denna rapport är ett resultat – bland flera andra – av detta empiriska arbete. I projektet ingår Elena Raviola från GRI vid Göteborgs universitet, Maria Grafström och Karolina Windell från Score vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Jaan Grünberg, Daniel Lövgren, Josef Pallas och Claes Thorén vid Uppsala universitet.
 

Läs rapporten (pdf)

Läs mer om Maria Grafströms forskning

Läs mer om Karolina Windells forskning