Denna rapport handlar om automatiseringen av handläggning av ekonomiskt bistånd i Sverige. Ekonomiskt bistånd är en samlingsterm för det ekonomiska stöd privatpersoner kan söka från sin kommun vid problem med att försörja sig själv eller sin familj. Ansvaret för att handlägga ekonomiskt bistånd ligger på landets kommuner. Denna handläggning utgör en både omfattande och tidskrävande administrativ process. En åtgärd för att skära ner på denna administrativa börda är automatisering av handläggningen med hjälp av en ”robothandläggare” (SKR 2020a): ett algoritmstyrt datorprogram.

Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll medarbetare på SKR har gentemot kommunsverige i automatiseringen, vilka idéer och ideal som influerar deras arbete och vilken roll policydokument spelar i deras dagliga arbete. Diskussionerna kommer att cirkulera kring följande forskningsfrågor:
• Hur uppfattar medarbetare på SKR sin roll gentemot kommuner vid automatiseringen
av ekonomiskt bistånd, och hur ser den ut i praktiken?
• Vilka idéer och ideal influerar SKR:s arbete med automatiseringsfrågor?
• Vilken roll spelar policydokument i SKR:s arbete med automatiseringsfrågor?

Ladda ner rapporten (pdf)