Rapportens syfte är att skapa förståelse för äldreomsorgens praktik, styrning och ideologi idag, genom att sätta detta i ett historiskt sammanhang. Vi visar hur styrning och ledning av äldreomsorgen gradvis blir mer abstrakta och hur styrningspraktiken distanseras från den sociala verkligheten. Detta går hand i hand med, och menar vi kanske delvis beror på att, nya mer professionella tjänstemannagrupper, ibland helt utan erfarenhet och utbildning inom äldreomsorgen fått en viktigare roll, samtidigt som kommunpolitiken alltmer partipolitiserats och samtidigt blivit en karriärväg för de ledande partiföreträdarna. Vårt fokus ligger på nutiden, men för att förstå denna går vi tillbaka i äldreomsorgens historia, och beskriver hur äldreomsorgen utformats under olika tider, samt hur det uppstod en kommunal politikerroll som skulle styra äldreomsorgen. Efter det beskriver vi hur de yrkesgrupper som dominerar administration och organisation av äldreomsorgen vuxit fram och utvecklats. Slutligen diskuterar vi konsekvenserna av utvecklingen för äldreomsorgen idag. Rapportens empiriska material bygger på arkivmaterial från Uppsala kommun samt nationella och lokala styrdokument av social omsorg i allmänhet och äldreomsorg i synnerhet.

Ladda ner rapporten (pdf)