Socialtjänsten, inte bara i Sverige utan också internationellt, utmärker sig genom höga sjukskrivningstal, framförallt orsakade av psykisk ohälsa. Brister i den psykosociala arbetsmiljön visar sig också i den höga personalomsättningen, där många socialarbetare efter relativt kort tid i yrket söker sig till andra arbeten. Tidigare forskning visar att orsakerna till den krävande arbetssituationen står att finna dels i motsättningen mellan knappa resurser och stora behov från klienter, dels i organisatoriska faktorer. I denna studie, baserad på en etnografisk studie av en enhet för ekonomiskt bistånd, fokuserar på dessa organisatoriska faktorer, och hur man kan organisera för en mer hållbar arbetssituation med minskad psykisk ohälsa bland medarbetarna. Det handlar dels om informellt socialt stöd, mellan kollegor och mellan medarbetare och chefer, dels om modeller och rutiner som tydliggör arbetsprocesserna för oerfarna, och dels om att det sociala stödet manifesteras i organisationens formella struktur, genom att det finns arenor och roller med syfte att underlätta och möjliggöra det sociala stödet. Dessa organisatoriska faktorer kräver i sig själva resurser, och tydliggör också hur det underliggande problemet med resursbrist endast delvis kan lösas med organisatoriska medel.

Ladda ner rapporten (pdf)