Välkommen till Score!

Styra (med) upphandling – om sociala värden, kravställande och mätbarhet

Seminariet handlar om perspektivskiften i offentlig upphandling och vidsträckta ambitioner att realisera politiska mål och värna samhällsintressen genom upphandling. Med avstamp i pågående studier om hur sociala värden formeras och organiseras i kommunal upphandlingsverksamhet diskuteras vad försöken att styra med upphandling betyder – för marknadsskapande och för politikens innehåll. Seminarietexten är ett utkast på ett kapitel i en kommande bok om upphandling. På seminariet presenteras också ett nytt forskningsprojekt ”Taking lead in the circular transition - closing implementation gaps in sustainable public procurement” (Formas, 2023-2025) som ställer den offentliga upphandlingens roll i Sveriges klimatarbete i centrum.

Seminariet hålls på svenska.