Inom Scores tema Demokrati, legitimitet och makt undersöks demokratiska aspekter av olika former av organisering av enskilda stater, mellanstatliga organisationer och andra organisationer med ambition att styra och reglera samhällets utveckling. Intresset är riktat mot hur individer och grupper kan få inflytande över beslut, hur olika styrande organisationer uppnår legitimitet i omvärldens ögon, hur de får auktoritet för sina beslut och på vad sätt de kan göras ansvariga för dem.

Forskningen inom temat fokuserar främst processer och relationer som involverar den offentliga förvaltningen och dess samspel med andra organisationer i samhället snarare än förhållanden inom det politiska systemet i snäv mening (politiska partier, valsystemet etc.).