Svepande begrepp som "kunskapssamhället" visar på ämnets relevans, men också på behovet av att studera organiseringen av de processer där kunskap både skapas och används, samt att konkretisera analysnivåer och referensramar för att göra detta. Mer specifikt är vi intresserade av processer där kunskaper produceras, sprids, legitimeras, kategoriseras och används i olika situationer, till exempel i beslutsfattande, rådgivning och strategiutveckling, samt utvärderingar av resurser, prestationer och resultat.

Vi ställer frågor som: Hur formaliseras och kodifieras kompetens på olika sätt: till regler, standarder, råd, strategier, rangordningar, kvantifieringar och beräkningar, redovisningssystem, osv. Vilka är de legitima experterna här? Vilka disciplinära grunder vilar experterna på? Hur kan en viss kompetens eller expert bli legitim? Hur görs detta, av vilka typer av aktörer, var sker det och med vilka syften?

Inom temat utvecklar vi teorier om organisering av kunskap i relation till samhällsteori om samhället i stort.

Temat startade 2011.

Foto: Juliana Wiklund