Carl Yngfalk Foto: Juliana Wiklund

E-post: carl.yngfalk@score.su.se

Carl Yngfalk är forskare på Score sedan mitten av 2014. Han disputerade 2012 vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, på en avhandling om konsumismens utbredning och organisering i dagens samhälle varpå han tilldelades stipendium för postdoktoral forskning dels från Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse, Handelsbanken, dels från Handelsrådet.

Yngfalk forskar inom konsumtionskulturteori och kritiska marknadsförings- och managementstudier där han intresserar sig för frågor kopplat till etik och konsumtion, och särskilt hur makt, identitet och kroppslighet kommer till uttryck på marknader och i människors vardagsliv. I sin nuvarande forskning undersöker Yngfalk den pågående utvecklingen mot en allt mer digitaliserad konsumtionskultur inom hälsoområdet där tillsynes fler aktörer inom både privat och offentlig sektor, men även bland konsumenter själva, i allt större utsträckning involverar sig för människors kroppar och hälsa med hjälp av digital teknologi och, exempelvis, mobiltelefoner, olika ”wearables”, implantat och andra mobila enheter.

Yngfalk är också uppskattad lärare inom marknadsföring och har under flera år undervisat i kurser på både grund och avancerad nivå främst vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, bl. a. kurser såsom Marketing theory, Principles of Marketing, Business and marketing communications, Consumer culture theory och Service marketing.

Publikationer Carl Yngfalk