Carl Yngfalk Foto: Juliana Wiklund

E-post: carl.yngfalk@score.su.se

Fil. dr Carl Yngfalk är forskare inom marknadsföring och organisation vid Score. Han disputerade 2012 vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, efter en grundutbildning med kombinerade studier inom företagsekonomi, historia och idéhistoria. Yngfalk har under åren byggt upp gedigen erfarenhet som forskare, lärare och handledare vid de företagsekonomiska institutionerna i Stockholm respektive Uppsala, Score (Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm), och som gästforskare 2013 vid The University of Sydney business school, Australien.

I sin forskning intresserar sig Yngfalk framförallt för politiska och etiska aspekter av det som litteraturen ofta benämner som konsumtionssamhället, med ett särskilt intresse för hur makt, identitet, kroppslighet och legitimitet kommer till uttryck i management- och konsumtionspraktiker på marknader.

Utefter detta arbetar han för närvarande i en rad olika projekt där han undersöker bland annat:

  • konsumtionen av nya digitala hälsoteknologier för mätning, övervakning och optimering av kroppen i konsumentkulturen;
  • legitimering och identitetsarbete i spridningen av kommersiella managementdiskurser inom offentliga organisationer, med fokus på fallet Nya Karolinska Solna;
  • ohållbar managementpraxis och ’alldaglig ansvarslöshet’ inom detaljhandeln;
  • ansvarsdistribution på marknader, med fokus på utbredningen av hållbarhetsstandarder inom detaljhandelns organisationer;
  • marknadsutveckling via spridningen av ’etisk konsumism’ inom civilsamhället.

 

Yngfalks forskning syns ofta i media och han är återkommande anlitad som föreläsare inom hållbarhetsfrågor av företag och offentliga organisationer. Resultat från hans forskning återfinns bland annat i Consumption, Markets & Culture och Journal of Macromarketing, respektive i diverse bokkapitel, rapporter och populärvetenskapliga texter.

Publikationer Carl Yngfalk