Cecilia Fredriksson Foto: Juliana Wiklund

E-post: cecilia.fredriksson@score.su.se, cecilia.fredriksson@phdstudent.hhs.se

Cecilia Fredriksson är doktorand vid Department of Management and Organization (DMO), Handelshögskolan i Stockholm, och vid Score. Cecilia arbetar inom projektet Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik. Forskningsprogrammet (2017–2021) finansieras genom medel från Handelsbankens Forskningsstiftelser och leds av Kristina Tamm Hallström. I forskargruppen medverkar även Nils Brunsson och Ingrid Gustafsson.

I sin doktorsavhandling problematiserar och nyanserar Cecilia synen på transnationell styrning (governance) och aktörerna och deras olika roller i en mångfacetterad omgivning som spänner sig över nationsgränser och styrningsnivåer. Ackrediteringsorganisationer inom europeisk ackreditering förstås som socialt konstruerade aktörer och studeras genom ett aktörskapsperspektiv.

Forskningsprojekt: Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik