Lambros Roumbanis Foto: Juliana Wiklund

E-post: lambros.roumbanis@score.su.se

Min forskning handlar om organiseringen och tillämpningen av expertbedömningar, utvärderingstekniker och urvalsmetoder i samband med komplexa beslutsprocesser. Mer specifikt undersöker jag hur större statliga och privata organisationer går tillväga när de ska fördela knappa resurser med hjälp av t.ex. beredningsgrupper, lotterier, eller artificiell intelligens. För närvarande är det två områden som jag särskilt undersöker: i) den sociala dynamiken i peer review processer vid utvärderingen av nya forskningsprojekt, och ii) användningen av algoritmbaserade rekryteringssystem och interaktionseffekter mellan människa-teknik i arbetet med att sortera/välja ut lämpliga kandidater.

Jag disputerade 2010 vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet. I min doktorsavhandling använde jag Kierkegaards existensfilosofi som en radikal utgångspunkt för att utmana några av de mest inrotade socialkonstruktivistiska idéerna om den enskilda individen inom såväl klassisk som nutida sociologisk teori.

För direkt åtkomst till min avhandling Kierkegaard och sociologins blinda fläck, se länk: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:327583/FULLTEXT01.pdf.

Aktuella publikationer:

Roumbanis, L. (2024) “After the Algorithms: A study of meta-algorithmic judgments and diversity in the hiring process at a large multicite firm.” Big Data & Society 11(1): https://doi.org/10.1177/20539517231221758 (with Moa Bursell)

Roumbanis, L. (2024) “Status hierarchies, gender bias and disrespect in review panel groups: ethnographical observations from the Swedish Research Council.” In: Acker S., Ylijoki O-H., and McGinn M. The Social Production of Research: Perspectives on funding and gender. Society for Research into Higher Education (SRHE)/Routledge.

Roumbanis L (2023) “New arguments for a pure lottery in research funding: A sketch for a future science policy without time-consuming grant competitions.” Minerva https://doi.org/10.1007/s11024-023-09514-y.

Roumbanis L (2022) “Disagreement and agonistic chance in peer review.” Science, Technology, & Human Values 47(6): 1302-1333.

Roumbanis L (2021) “The oracles of science: On grant peer review and competitive funding.” Social Science Information 60(3): 356-362.

Roumbanis L (2019) “Peer review or lottery? A critical analysis of two different forms of decision-making mechanisms for allocation of research grants.” Science, Technology, & Human Values 44(6): 994-1019.

Roumbanis L (2019) “Symbolic violence in academic life: A study on how junior scholars are educated in the art of getting funded.” Minerva 57: 197-218.

Roumbanis L (2017) “Academic judgments under uncertainty: A study of collective anchoring effects in Swedish Research Council panel groups.” Social Studies of Science 47(1): 95–116.