Foto: Juliana Wiklund


Forskare

Forskare vid Score har sin doktorsexamen i företagsekonomi, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap eller annat angränsande samhällsvetenskapligt ämne. Forskare vid Score är vanligen finansierade via externa forskningsmedel, ofta i kombination med undervisning vid en ämnesinstitution. Forskare vid Score arbetar antingen i något av Scores större forskningsprogram eller i mindre projekt, de kan även vara finansierade av projekt som drivs vid annan institution eller annat lärosäte. För att bli antagen som forskare vid Score krävs att man är intresserad av den forskning som Score företräder. Scores styrelse beslutar om en forskare ska antas vid Score.
 

Doktorand

En doktorand kan ha sin arbetsplats vid Score men är alltid antagen till forskarutbildningen på en ämnesinstitution. Avhandlingsprojekt ska knyta an till den forskning som bedrivs vid Score och i regel är det en forskare vid Score som är handledare. En doktorand vid Score kan ha finansiering för sin forskarutbildning från sin ämnesinstitution. Avhandlingsprojektet kan också vara finansierat via externfinansierade projekt som drivs av forskare vid Score. I det senare fallet är det vanligt att projektledaren rekryterar doktorander och också fungerar som handledare.
 

Forskningsassistent

En forskningsassistent har högskoleexamen från någon av de discipliner som är representerade på Score och bistår i forskningsprojekt som drivs av forskare vid Score. Anställningarna är tidsbegränsade och det rör sig vanligen om korta uppdrag. Att arbeta som forskningsassistent kan vara ett sätt att meritera sig för forskarutbildning, dock söks forskarutbildningen i konkurrens med andra sökande och det måste också alltid finnas en finansieringsplan för att antagning ska vara aktuell.
 

Gästforskare

Gästforskare vid Score är antingen inbjudna gäster eller forskare som har ett eget tidsbegränsat forskningsprojekt med sig som man vill bedriva vid Score. Vistelserna kan vara allt från några dagar eller veckor till årslånga vistelser. Vissa gäster återkommer regelbundet. Man kan ansöka till föreståndaren om att få tillbringa tid som gästforskare vid Score.