Göran Sundström
Foto: Niklas Björling

Ta del av rapporten här: Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna, delrapport 1 (2049 Kb)

Nu har en första delrapport från forskningsprojektet ”Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna” överlämnats till uppdragsgivaren Stockholms läns landsting. Delrapporten innehåller lägesbeskrivningar och delresultat från två av projektets fem delprojekt. Det ena delprojektet analyserar processen fram till beslutet i april 2008 om att bygga NKS, medan det andra analyserar processen bakom beslutet i juni 2008 att använda offentlig-privat samverkan (OPS) som upphandlingsform för NKS.

Resultat från första delprojektet

Resultaten från det första delprojektet visar att redan under de första åren på 2000-talet formulerades ett ”koncept” med idéer om ett litet, högspecialiserat, forskningsdrivet, flexibelt universitetssjukhus i närhet till KI i Solna. Detta koncept kopplades till flera olika problem och låg sedan fast ända till beslutet att bygga NKS 2008. Överlag präglades processen av en prioritering av handlingskraft framför bred förankring av de centrala delarna i konceptet. Visserligen öppnades processen upp för olika intressenter under olika skeenden, men dialogen kom i hög grad att ske inom givna konceptuella ramar.

Tre lärdomar från rapporten

Rapporten lyfter fram tre lärdomar. För det första understryks vikten av att i ett tidigt skede öppna upp en diskussion om olika tänkbara konceptuella lösningar för att ta tillvarata viktig kunskap och olika perspektiv, vilket ger bättre förutsättningar för att projekt ska bli framgångsrika i senare skeden. För det andra förbättras förutsättningarna för att skapa legitimitet för ett lösningskoncept om det i ett tidigt skede diskuteras i en vidare krets av berörda aktörer. För det tredje pekas på vikten av att man tänker igenom hur öppningar av processen sker i de tidiga planeringsskedena så att en balans kan upprätthållas mellan å ena sidan deltagande och inkludering och å andra sidan handlingskraft och förmåga att föra processen framåt.

Resultat från andra delprojektet

Resultaten från det andra delprojektet visar att OPS i huvudsak var en politiskt driven idé och att maktskiftet i landstinget 2006 blev avgörande för att OPS-alternativet valdes, trots att det mer eller mindre hade avskrivits i två tidigare utredningar. Av stor betydelse var hur NKS-frågan kom att organiseras. Den nya politiska ledningen skapade en ny och relativt självständig enhet för NKS-frågan, vilket gjorde att tillträdet till processen minskade. Den nya enheten använde sig också flitigt av konsulter i sitt utredningsarbete. Genom dessa konsulter kom arbetet med upphandlingsfrågan successivt att snävas in.

I konsultrapporterna presenterades främst fördelar med och motiveringar till att välja OPS. I den meningen kom anlitandet av konsulterna i praktiken kanske inte i första hand att handla om att förutsättningslöst utreda olika upphandlingsalternativ utan snarare om att legitimera OPS-alternativet.

Undersökningen visar också att den ansvariga enheten tidigt anpassade sitt arbete efter politiska signaler som förespråkade OPS. Sådana signaler är svåra att utläsa av formella beslut utan var främst av informellt slag.

De viktigaste lärdomarna från undersökningen

De viktigaste lärdomarna från undersökningen kan kopplas till hur upphandlingsfrågan organiserades efter maktskiftet 2006. Fördelen med den typ av organisatoriska särlösningar som valdes är att processen kan föras snabbare framåt, exempelvis genom att enheten anställer nya personer utan tidigare bindningar till de frågor som ska hanteras och genom att enheten kan frikopplas från etablerade rutiner. Samtidigt kan det leda till att frågor bli alltför ensidigt och otillräckligt belysta genom att de kopplas bort från etablerade rutiner för samordning, kvalitetssäkring och genomlysning. Det gäller således att finna en balans mellan avskärmning (för att kunna föra frågor framåt) och inkludering och samordning (för att få frågorna allsidigt belysta).

Kontaktperson:

Göran Sundström

Telefon: 070-374 82 74

Läs mer om Göran Sundströms forskning

Delrapporten har uppmärksammats i media, läs mer här:

 

Expressen: https://www.expressen.se/nyheter/ny-rapport-nya-karolinska-ar-ett-politiskt-drivet-projekt/
Dagens medicin: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/02/23/politikernas-lasning-fick-nks-att-tappa-kunskap/
Inslag i Studio Ett, Sverigens Radio P1: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1023333?programid=1637
Inslag i Studio Ett, Sverigens Radio P4: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6893369