Studien siktar också mot att belysa vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att dessa kunskaper ska kunna tillämpas och komma till sin rätt inom kommunen. En grupp chefer som deltog i en kurs i coachande förhållningssätt under hösten 2016 har följts och analyserats. Deltagande observationer och individuella semi-strukturerade intervjuer har använts som metoder.

Kursdeltagarnas utsagor berättar om en ”inre resa” där fokus i början legat på deltagaren själv och därefter gradvis skiftat till samtalspartnern - medarbetaren. Vid kursens slut tyckte deltagarna att de hade fått en ökad medvetenhet som ledare om sin mångsidiga roll, där coachande är en del. Cheferna hade också fått en öppnare inställning mot andras potential att hitta egna lösningar och utvecklas i sin roll.

Bland de största utmaningarna för användningen av metoden nämner intervjupersonerna tidsbristen, ogynnsamma organisationsstrukturer och rutiner, kulturella förväntningar om hur en ledare ska vara samt bristande information till medarbetarna om metoden och vad ett coachande förhållningssätt skapar för förväntningar på dem. Delade normer och strävan mot samma mål som avspeglas i värdegrunden och som alla chefer säger omfamna är förutsättningar för framgångsrik tillämpning av ett coachande förhållningssätt.

Läs rapporten i sin helhet (pdf)

Läs mer om Tiziana Sardiellos forskning