Under 2022 firar Score 30 år och som en del av de aktiviteter vi gör för att uppmärksamma detta bjöds det Vetenskapliga rådet in i samband med jubileumsårets stora event, den internationella konferensen Organizing the World 2.0. Vid mötet diskuterades de initiativ som tagits vid Score som följd av diskussionerna vid förra mötet som ägde rum i december 2018. Då diskuterades pågående forskning kring Scores fyra övergripande teman; Regelsättande och regelföljande, Organisering av marknader, Organisering av kunskap samt Demokrati, legitimitet och makt.

- Något vi särskilt jobbat med sedan dess är att utveckla nya grepp för att följa och förstå hur dagens samhälle organiseras för att möta morgondagens utmaningar, som exempelvis de stora globala utmaningarna vi står inför. Hur arbetet med att hantera klimatförändringar organiseras och vilken kapacitet olika sätt att organisera har när det gäller att driva förändring är ett sådant exempel. Diskussionerna vid mötet med det Vetenskapliga rådet var mycket värdefulla och kommer ligga till grund för våra fortsatta ansträngningar att mobilisera studier och finansiering för forskning om organisering av de stora samhällsutmaningarna, säger Scores föreståndare Staffan Furusten.

Scores Vetenskapliga råd och Scores styrelse. Övre raden från vänster: Johan Lagerkvist, Haldor Byrkjeflot, Martin Gustavsson, Kristina Tamm Hallström, Staffan Furusten, Susanna Alexius. Mittersta raden från vänster: Lars Engvall, Christina Garsten, Mikaela Sundberg. Nedre raden från vänster: Christine Musselin, Livia Johannesson, Michael Barzeley, Renita Thedvall.

 

Scores vetenskapliga råd består av svenska och utländska forskare från olika akademiska discipliner. Vetenskapliga rådet består av:

Haldor Byrkjeflot, Universitetet i Oslo
Michael Barzeley, London School of Economics
Lars Engwall, Uppsala universitet (Ordförande)
Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo
John W. Meyer, Stanford University
Christine Musselin, Sciences Po, CNRS, Paris
Bo Stråth, University of Helsinki
Susan Wright, Aarhus University

Läs mer om mötet som hölls i december 2018.