Det akademiska livet är en våldsam hasard. Om en ung vetenskapsman skulle be mig om råd vad gäller den vetenskapliga banan, skulle jag knappast orka bära ansvaret för en tillrådan. - Max Weber

f
Forskningsfinansiering, legitimitetsskapande och symboliskt våld

En ny Score-rapport av Lambros Roumbanis baseras på obsevationer från en kort seminarie-serie på ett svenskt universitet om hur man skriver framgångsrika forskningsansökningar.

Högskolorna har allt mer tvingats efterlikna moderna företagsverksamheter där forskarna fostras till att bli en ny typ av entreprenörer som måste dra in egna pengar, skapa nätverk, och vara ordentligt produktiva för att ha en chans att lyckas.

För att svara mot det ökade behovet av rådgivning kring frågor om forskningsfinansieringens villkor har man under senare år bland flera högskolor runtom i landet börjat anordna seminarier och föredrag där särskilt inbjudna professorer får berätta om vad man bör tänka på när man skall skriva en forskningsansökan.

Seminarierna och föredragen är på sätt och vis en del i en organisationernas kamp om pengar, prestige och ökad produktion av kunskap. Från högskolornas sida handlar det om att försöka mobilisera och vidareutbilda de ”mänskliga resurserna” så gott det går, dock med vetskap om att långt ifrån alla kommer att lyckas.

Trots professorernas och administratörernas tydliga välvillighet förekommer det en subtil maktutövning i framträdandet – ett symboliskt våld inbäddat i kommunikationen...

Detta beskrivs i Score-rapporten Att skola unga forskare till framgångsrika entreprenörer i högskolans tjänst: en studie om forskningsfinansiering, legitimitetsskapande och symboliskt våld.

Läs rapporten (pdf)