Den här rapporten studerar och analyserar vad som kännetecknar de organisationer som studeras av forskare med hjälp av begreppet hybridorganisation. Rapporten är en del av forskningsprogrammet ”Styrning och reglering för olika organisationsformer” (STORM) som genomförs vid Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Med hjälp av en systematisk litteraturöversikt av befintlig forskning publicerad som artiklar i kollegialt granskade tidskrifter framkommer ett antal övergripande resultat. Majoriteten av artiklarna saknar en definition av begreppet hybridorganisation. Vidare är det långt ifrån alla organisationsformer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation. Det är också främst organisationer som är verksamma i vissa länder och branscher som studeras. Även om antalet artiklar tilltar över tid verkar det också som att forskningsfältet utvecklas marginellt när det gäller förekomst av och kategori av definition eller typ av organisationsform som har studeras.

En sammantagen slutsats är att det behövs mer forskning, till exempel av mindre uppmärksammade organisationsformer och i andra sociala sammanhang. Det behövs också fördjupade kvalitativa analyser av tidigare forskning.

Ladda ner rapporten (pdf)